۱ اسفند ۱۳۹۷
خانه / مشخصات فردی

مشخصات فردی

مشخصات فردی:

متولد (۱/۱/۱۳۳۷ – اقلید)

شرح مدارک علمی: مکــــان: سال پایان دوره:
دیپلم در رشته‌ی تجربی اقلید ۱۳۵۶
فوق دیپلم تربیت معلم شهید رجایی- شیراز ۱۳۶۰
لیسانس زبان و ادبیات عربی
دانشگاه تربیت معلم تهران
۱۳۶۶
فوق لیسانس زبان و ادبیات عربی                     دانشگاه تهران ۱۳۷۰
دکتری زبان و ادبیات عربی
دانشگاه تربیت مدرس تهران
۱۳۷۷
استادیار بخش زبان و ادبیات  فارسی وعربی از سال ۱۳۷۷
دانشیار بخش زبان و ادبیات عربی از سال ۱۳۸۵
استاد (پایه ۳۱ ) بخش زبان و ادبیات عربی از سال ۱۳۹۱