۸ بهمن ۱۳۹۸
خانه / مقالات

مقالات

مقالات چاپ شده در مجلات

۱.      جلوه‎های ” تأمل” در آثار ایلیا ابوماضی، مجلهی‌ بین‎المللی دانشکده‎ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران،‌ دورهی‌۳۸، ش ۱۵۰، تابستان ۱۳۷۸، صص ۳۲۸ تا ۳۶۸.

۲.      ابودهبل‎الجمحی و غزل‎های کیدی، مجلهی‌ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، ۱۳۷۹.

۳.     « می زیاده»  تبسّمی برچهرهی‌شرق عربی، مجلهی‌ بینالمللی دانشکده‎ی ادبیات دانشگاه تهران، ‌دورهی ۴۵، ش ۱۷۰، پاییز و زمستان ۱۳۸۱.

۴.     بررسی تطبیقی راز و رمز محبوبیت حافظ و ابن فارض مصری، مجلهی‌ فارس‎شناخت، ش ۵ ، بهار ۱۳۸۰.

۵.     حافظ و شکرایزد، مجله‎ی حافظ‎پژوهی، دفتر ششم، ۱۳۸۲، مرکز حافظ‎شناسی.

۶.      ویژگی‌های عشق در شعر حافظ و ابن فارض مصری، مجله‌ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، ۱۳۸۵.

۷.     شکوه‌های امام علی (ع) در نهج‌البلاغه، مجله‌ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز.۱۳۸۵

۸.     نگاهی به ترجمه‌ی عربی دیوان لسان الغیب، مجله‌ی فرهنگ فارس. شماره ۲۰ و ۲۱ سال ۱۳۸۴.

۹.     توجه به اراده‌ی ملتها در اندیشه‌ی اقبال و شابی، مجله‌ی پژوهشهای ادبی، ۱۳۸۵.

۱۰.  ادبیات صحیفه‌ی سجادیه، مجله‌ی اندیشه‌ی دینی دانشگاه شیراز، شماره‌ی ۱۵، ۱۳۸۵.

۱۱.  عشق، وطن و فلسفه هستی در شعر ایلیا، با همکاری دکتر دهقانیان، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز.۱۳۸۶

۱۲.  اهل بیت در دیوان امام الشافعی، مجلّه‌ انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره ۳، ۱۳۸۵.

۱۳.  جایگاه لسان‌الغیب در ادب عربی، مجله حافظ‌پژوهی، دفتر نهم، ۱۳۸۵هـ.ش.

۱۴.  همگونی و ناهمگونی فخر به فضایل در دیوان خاقانی و متنبی، مجله زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر، (با همکاری دکتر کرمی و دکتر فرهمند) ۱۳۸۷ شماره ۲۴.

۱۵.  عاشقانه‌های سعدی به زبان تازی، مجلّه سعدی‌شناسی، دفتر دهم، ۱۳۸۶.

۱۶.   بررسی تطبیقی افکار و عقاید ابوالعلا و خیّام، با همکاری خانم دکتر امینی، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، ۱۳۸۷.

۱۷.  بررسی تطبیقی جلوه‌های عشق در شعر اقبال و شابی، مجله الجمعیه العلمیه للغه العربیه و آدابها  بهار  وتابستان ۱۳۸۷ شماره ۹ .(با همکاری دکتر بالانی )

۱۸.  سیمای دنیا درشعر ناصر خسرو و ابوالعلا، با همکاری خانم غلامی، مجله ادبیات تطبیقی دانشگاه کرمان، ۱۳۸۸ شماره ۱.

۱۹.  شهید و جانباز در شعر ابراهیم طوقان، (با همکاری دکتر کیانی)،مجله ادبیات پایداری دانشگاه کرمان، ۱۳۸۸، شماره ۱، سال اول.

۲۰.  الشابی المهاجر بروحه، مجله اللّغه العربیّه و آدابها، دانشگاه تهران، پردیس قم، ۱۳۸۹ ،شماره ۹ دوره سال ۵.(با همکاری دکتر کیانی).

۲۱.  سید حمیری، دانشنامه جهان اسلام، تهران. ۱۳۹۲ ..

۲۲.  تعهد اجتماعی در شعر معروف الرصافی، مجله فکر و ابداع، قاهره- مصر، ۲۰۰۹ شماره ۵۵ ( با همکاری دکتر کیانی)

۲۳.  شاعریه ابن العمید، مجلّه بحوث فی اللّغه العربیه و آدابها، دانشگاه اصفهان،  شماره۳ ، سال اوّل.(با همکاری دکتر کیانی)۱۳۸۹

۲۴.  الومضه الشعریّه و سماتها، مجله اللّغه العربیّه و آدابها، دانشگاه کوفه، عراق، ۱۳۸۹، شماره ۹.

۲۵.  بررسی تطبیقی اساطیر در شعر شاملو و ادونیس، با همکاری خانم منصوره غلامی، مجله لسان مبین، ۱۳۸۹، شماره ۱ دوره جدید.

۲۶.   بررسی تطبیقی طرح و توقیعه در فارسی و عربی،  با همکاری دکتر کیانی، مجله گوهر گویا، ۱۳۸۹، شماره ۳، پیاپی ۱۵.

۲۷.  ایلیا ابوماضی تصویرگر دنیای بی یأس، مجله فکر و ابداع، قاهره، مصر، ۲۰۱۰م، شماره ۶۰.

۲۸.   بن مایه های ادبیات مقاومت در قرآن، فصلنامه ادبیات و هنر دینی، ۱۳۸۹، شماره ۱.

۲۹.   کرامت نفس در آیینه شعر شهید علی فوده، مجلّه ادبیات پایداری، دانشگاه کرمان، شماره۴، ۱۳۹۰.

۳۰.    نگاهی تازه به نگرش نزار قبانی به زن، مجلّه پژوهش نامه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه یزد، ۱۳۹۰.(با همکاری مهناز دهقان )

۳۱.    نظریه التلقی فی ضوء الادب المقارن  مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرّس، شماره ۱۸، ۱۳۹۰.(با همکاری دکتر کیانی )

۳۲.   بررسی تطبیقی رویارویی با پدیده ی استعمار در شعر نسیم شمال و معروف الرصافی، مجلّه بوستان ادب، شماره۷،، ۱۳۹۰ ( با همکاری دکتر کیانی ) .

۳۳.   بررسی تطبیقی  شادی و غم در شعر اخوان و ایلیا (با همکاری دکتر دهقانیان) ، مجله ی ادبیات تطبیقی، دانشگاه کرمان، ۱۳۹۰، شماره۵.

۳۴.   فخریات قدسی ابن عربی. (با همکری دکتر کیانی) ، مجله مطالعات عرفانی، دانشگاه کاشان، ۱۳۹۰، شماره ۱۴.

۳۵.  جلوه های عشق در آثار نزار قبانی،مجله  پژوهشهای نقد ادبی و سبک شناسی ، شماره چهارم ، تابستان ۱۳۹۰ .   (باهمکاری خانم مهناز دهقان)،۱۳۹۰.

۳۶.    شخصیت پردازی در رمان ام سعد غسّان کنفانی و تأثیر آن در بیان درونمایه داستان  . (با همکاری دکتر جمشیدی) ، مجله دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۲، شماره ۳۲.

۳۷.  راز ماندگاری سروده های پایداری سمیح القاسم، فصلنامه نقد و ادبیات تطبیقی، دانشگاه رازی، شماره۳، (با همکاری دکتر کیانی)۱۳۹۰

۳۸.  عزّالدّین المناصره شاعر الحبّ و المقاومه، مجله لسان مبین، شماره ۵، سال ۱۳۹۰ (با همکاری دکتر کیانی).

۳۹.  بررسی تطبیقی فلسفه زندگی در آثار  سهراب و جبران، مجله لسان مبین ۱۳۹۲، شماره ۱۶ (با همکاری آقای سعیدی)

۴۰.  بررسی تطبیقی دریافت فراتی و صاوی از هفتمین غزل حافظ،مجله     (با همکاری خانم مریم عباسعلی نژاد)۱۳۹۳.

۴۱.  مقایسه ی تطبیقی مقدمات قصائد خاقانی و متنبّی، مجله بوستان ادب، ۱۳۹۲، شماره ۱۵ (با همکاری دکتر ریاحی و آقای وحیدی)

۴۲.  بینامتنی دیوان إبن سهل اندلسی با قرآن کریم، فصل نامه ی ادبیات و هنر دینی، ۱۳۹۲، شماره۴.

۴۳.  جایگاه دمستانی و قصیده ” ملحمه الطف ” در شعر عاشورا ، فصلنامه پژوهشی ادبیات شیعه ، ۱۳۹۲ ، شماره ۱ ( با همکاری خانم مهناز دهقان )

۴۴.  المواقف التربویه والنزعات الإصلاحیه فی أدب ابن المقفع ، مجله العلوم الإنسانیه الدولیه الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه ، العدد ۲۰ سال ۱۴۳۴ (با همکاری دکتر جمشیدی )

۴۵.  دراسه الآنیمه فی شعر بلند الحیدری ، مجله اللغه العربیه و آدابها، سال ۱۰ شماره ۲ ، تابستان ۱۴۳۵ (مشترک با خانم فیروز پور )

۴۶.   نقد و بررسی “مناهج النقد الأدبی الحدیث : رؤیه إسلامیه ” مجله پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،سال چهارم،شماره ۴ زمستان ۱۳۹۳ .

۴۷.  بررسی شخصیت پردازی داستانی  -نمایشی زنان در منطق الطیر عطار،مجله بوستان ادب(شعر پژوهی)(مشترک با مهندس احسان زیور عالم) ۱۳۹۴.

۴۸.  علاقه علم البلاغه بعلم النحو، مجله الباحث ، جامعه الأغواط، الجزائر،العدد الثالث عشر،(مشترک با خانم فاطمه تقی زاده)اوت ۲۰۱۳ م.

۴۹.  تحلیل گفتمان ادبی دعاهای صحیفه سجادیه ، مجله اللغه و الأدب العربی ، دانشگاه شهید چمران أهواز ، شماره ۷ (با همکاری دکتر جمشیدی )۱۳۹۲  

۵۰.  نقد و تحلیل کتاب :”اتجاهات الشعر العربی المعاصر”

۵۱.   السیاسه الداخلیه فی شعر بهار والرصافی، مجله دراسات الأدب المعاصر، سال ششم ، زمستان ۹۳، شماره ۲۴ (با همکاری دکتر موسی بیات)

۵۲. دراسه مقارنه بین اشعار محمد تقی بهار و معروف الرصافی ،السیاسه الخارجیه ، مجله میسان للدراسات الآکادمیه ، ۲۰۱۶ م( مشترک با دکتر موسی بیات )

۵۳. بافت وکنشهای گفتاری مناجات امام حسین (ع) در واپسین لحظات عمر، مجله مطالعات ادبی متون اسلامی ، سال اول شماره ۱، بهار ۱۳۹۵ (مشترک با خانم مریم اشراق پور)

۵۴. مؤلفه های پایداری در آینه شعر شهید عبد الرحیم محمود، مجله پژوهشهای نقد ادبی و سبک شناسی، دانشگاه شهر کرد، شماره ۳ (پیاپی ۲۹) ۱۳۹۶ ( با همکاری داوود نجاتی و عفت مردانی)

۵۵. تجلیات الوطن الإیرانی والمصری وقضایاهما فی شعر نسیم شمال وأحمد محرم ” دراسه مقارنه” ( با همکاری د.موسی عربی و د. تقوایی فر) مجله دراسات الأدب المعاصر ، السنه التاسعه ، صیف ۱۳۹۶ العدد ۳۴ .

۵۶. بررسی تطبیقی شخصیت ” زن پارسا ” ی عطار و ورتا” ی پرده ی نئی از بهرام بیضایی بر اساس نظریه ارسطو ، مجله شعر پژوهی( بوستان ادب) سال نهم شماره چهارم ، زمستان ۱۳۹۶، پیاپی ۳۴( با همکاری مهندس زیور عالم. )

۵۷.

 1. ملامح الحرکه و وظیفتها فی الصور الشعریه لدی عبد العزیز سعود البابطین، مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها ، شماره ۱۴ ، ( با همکاری دکتر عربی و آقای خطیبی)
 2. شخصیت وشخصیت پردازی دراماتیک شیخ صنعان بر مبنای مراحل سه گانه سورن ، فصل نامه علمی پژوهشی تئاتر ، شماره ۶۹ ،(با همکاری مهندس زیورعالم و دکتر سروهایی)

 

 

شرکت در کنفرانس‎ها و ارائه مقالات علمی

۱.     شرکت در نخستین همایش مدرسان زبان و ادبیات فارسی و ارایهی مقاله “ضرورت آموزش زبان عربی و بازنگری دروس آن در رشته زبان و ادبیات فارسی”،۱۳۷۹. (چکیده‎ی مقاله چاپ شده است).

۲.     شرکت در کنگرهی ‌سیره و اندیشهی امام علی(ع) و ارایهی مقاله‎ی ” شکوه‎های امام علی(ع) در نهج‎البلاغه”. ۱۳۷۹.

۳.     ارایه‎ی مقاله در همایش صحیفهی سجادیّه با عنوان: ادبیات صحیفهی سجادیّه، ۱۷/۱۲/۸۲.

۴.     ارایه‎ی مقاله در همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی با عنوان: عاشقانه‌های مولانا به زبان تازی، ۲۱ اسفند ۸۲. (اصل مقاله چاپ شده است.)

۵.     ارایه‎ی مقاله در همایش بینالمللی نقش زبان در گفتگوی تمدن‎ها با عنوان: گفتگوی تمدن‌ها با تنوع و رقابت زبان‎ها یا یکتایی آن‎ها؟، اردیبهشت ماه ۱۳۸۳. (چکیده مقاله چاپ شده است.)

۶.      ارائه‌ی مقاله در کنگره‌ی بزرگ فارس‌شناسی با عنوان: عاشقانه‌های سعدی به زبان تازی، ۱۳۸۴ (اصل مقاله چاپ شده است).

۷.     ارائه‌ی مقاله در همایش خاقانی‌شناسی در دانشگاه ارومیه با عنوان: طبع‌آزمایی خاقانی در شعر عربی، ۱۳۸۴ (اصل مقاله چاپ شده است.)

۸.     ارائه مقاله در همایش ادبیات تطبیقی همدان، زیر عنوان: نیما و نازک الملائکه پیشروان شعر جدید پارسی و تازی، همدان، ۱۳۸۴ (اصل مقاله به عنوان مقاله ممتاز چاپ شده به همراه جایزه و لوح تقدیر)

۹.     ارائه مقاله در دومین همایش پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی با عنوان: اخوان و سیاب (از «باغ من» تا «النهر و الموت»، ۱۳۸۴.

۱۰.  ارائه‌ی مقاله در چهارمین همایش ادبیات تطبیقی، دانشگاه تهران، زیرعنوان: نگاهی تازه به جنگ بسوس در شعر امل دنقل ، شهریور ۱۳۸۵هـ.ش.

۱۱.  ارائه مقاله در همایش بین‌المللی هنری نبوی با عنوان : “تنوع عناصر هنری در کلام نبوی” دانشگاه هنر ، اصفهان ،دی‌ماه ۱۳۸۵.

۱۲.  «نقد تطبیقی خمریات رودکی و ابونواس»، همایش بین‌المللی رودکی ، مرکز فرهنگ و تمدن ایران‌زمین ، تهران ، شهریور ۱۳۸۵(اصل مقاله چاپ شده است).

۱۳.  «بیان القصّه القصیره الشفهی و کتابه القصص»، سومین همایش گروه‌های عربی سراسر کشور، دانشگاه بو علی سینا، ۱۳۸۶.

۱۴.  ارائه مقاله در همایش ملّی تأثیر بعثت نبوی بر فرهنگ و تمدن بشری، با عنوان: بعثت، انقلابی جهت دار در شعر عربی، دانشگاه شیراز، اردی‌بهشت ۱۳۸۷.

۱۵.  ارائه مقاله: « مدخلی بر ناموران فارس در عرصه  ادب عربی»، همایش مکتب شیراز، ۱۶ آذر ماه ۸۷، دانشگاه شیراز.

۱۶.   ارائه‌ مقاله «سمیح القاسم شاعر مقاومت هزاره‌ها»، همایش ادبیات مقاومت لبنان، دانشگاه گیلان، ۱۳۸۸. ( با همکاری دکتر کیانی)

۱۷.  ارائه مقاله «عزّالدین المناصره شاعر الحُبّ و المقاومه»، همایش ادبیات مقاومت لبنان، دانشگاه گیلان، ۱۳۸۸. ( با همکاری دکتر کیانی)

۱۸.   ارایه مقاله « تحلیل گفتمان ادبی دعاهای صحیفه سجادیه» ، چهارمین کنگره صحیفه سجادیه، دانشگاه شیراز، ۱۳۹۰.

۱۹.   ارایه مقاله « خوش بینی و بدبینی در غزلیات حافظ و علل آن»، پنجمین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یزد، شهریور ۱۳۸۹.

۲۰.  ارائه مقاله «الخوف و الخشیه فی القرآن الکریم» در کنگره ی بین المللی المؤتمر القرآنی الدّولی، فبریه ۲۰۱۲ میلادی، دانشگاه مالایا، کوالالامپو، اندونزی (با همکاری آقای عبدالله دربان)

۲۱.  ارائه مقاله ی «اسباب قله رغبه الطلّاب فی ایران لمادّه اللغه العربیّه» در کنگره ی مؤتمر العربیّه لغه عالمیّه، بیروت، لبنان، مارس ۲۰۱۲ میلادی.

۲۲.  ارائه مقاله «الدّراسات الصوتیّه فی سوره التغابن» به همایش بین المللی مستقبل اللغه العربیّه، ژانویه ۲۰۱۲ میلادی، دانشگاه شریف هدایه الله، جاکارتا، اندونزی (با همکاری خانم منیژه تیموری)

۲۳.  نگاهی به متون درسی شعر عربی معاصر ، تهران ، پژوهشگاه علوم انسانی ، اول آبان ۱۳۹۲

۲۴.  إراءئه مقاله :”جهود قسم اللغه العربیه و آدابها بجامعه شیراز فی حمایه اللغه العربیه وآدابها ” سومین کنگره بین المللی اللغه العربیه ، إمارات، دبی، ۲۰۱۴م .

۲۵.  ارائه مقاله “بررسی قصیده لامیه الترک میرزای نیریزی” همایش بین المللی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی ، ۱۳۹۶ دانشگاه شیراز ( با اقدام ایثارگرانه خانم د. حانیه ظفر آبادی)

سخنرانی‌های علمی

۱.     شعر و شاعری از دیدگاه قرآن، ۱۳۷۸، تالار آل احمد.

۲.      نقد و تحلیل مکتب ادبی پارناس، ۱۳۷۸، تالار آل احمد.

۳.      بررسی تطبیقی راز و رمز محبوبیت حافظ و ابن فارض مصری، ۱۳۷۹، تالار فردوسی.

۴.      جایگاه غزل و غزل‎سرایی در ادبیات عربی، ۱۳۸۰، تالار فردوسی.

۵.     اصطلاحات عرفانی، حقیقت یا مجاز؟، ۱۳۸۰، تالار فردوسی.

۶.      عشق و تربیت، ۱۳۸۱، تالار فردوسی.

۷.     احمد شوقی و نمایش‎نامه، ۱۳۸۱، تالار فردوسی.

۸.     هویت صنفی دانشجو، ۱۳۸۲، تالار فردوسی.

۹.     از آرمانشهر سپهری تا آتوپیای جبران، ۱۳۸۳، سالن فردوسی.

۱۰.  معمای هستی از همیشه تا هنوز، ۱۳۸۳، تالار فردوسی.

۱۱.  نزار قبانی و جمهوری عشق،‌ ۱۳۸۴، سالن ۲۰۲ دانشکده‌ی علوم.

۱۲.  ابوالقاسم الشابی قربانی قحطی احساس، ۱۳۸۴ سالن فردوسی دانشکده علوم.

۱۳.  عقاد اسطوره‌ساز هزاره‌ها، ۱۳۸۵ سالن ۲۰۲ دانشکده علوم.

۱۴.  طه حسین مدرسه بلا تلمیذ ، ۱۳۸۵ ، تالار فردوسی دانشکده علوم .

۱۵.  قیس بن ملوح ، قسم‌خورده‌ی عاشق ، ۱۳۸۶ ، تالار فردوسی ، دانشکده‌ی علوم.

۱۶.   پدیده تناص در نقد ادبی جدید، ۱۲/۹/۸۶، سالن ۲۰۲ دانشکده علوم.

۱۷.  ابراهیم ناجی پزشک شاعران و شاعر پزشکان، ۲/۲/۸۷، تالار علامه جعفری.

۱۸.  مناهج الأدب المقارن، ۱۳/۸/۸۷، تالار علامه جعفری، دانشگاه شیراز.

۱۸ نظر

 1. السلام علیکم
  أرجو لأستاذنا الفاضل مزیدا من التوفیق والتألق فی کافه شؤون حیاته

 2. السلام علیکم
  یا آیها الأستاذ الکریم
  أرجو لکم السلامه و الطمأنینه فی کلّ حیاتکم القیّمه

 3. السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته
  أهدیک من قلبی نهر محبه مع بستان من شجر الشوق لوجهکم الکریم
  ولکم شکری وامتنانی

 4. السلام علیکم یا ایها الاستاذی العزیز
  أرجو من الله تعالی لک مزید البرکات و التوفیقات. أطال الله عمرک المفیده

 5. سلام علیکم… الدکتور میرقادری الکریم هذه أول مره أتشرّف بزیاره موقعکم المؤقر، لیست غالبا لمواقع و مدونات اللغه العربیه فی إیران تصامیم و قوالب جمیله لکن تصمیم قالب موقعکم جمیل من حیث ترتیب المواضیع و من حیث الألوان…… أستأذن أن أطرح اقتراحا… أظن مثل هذه المواقع الشخصیه للأساتذه الذین لهم تجارب و باع طویل فی التدریس و البحث، یمکن أن تشتمل علی جانب هام للحدیث عن تجاربکم الخاصّه و لاسیما فی التدریس…و لا شکّ أن مثل هذه التجارب قیمه و لاسیما للمدرسین الشباب مثلی و الذین هم فی بدایه الطریق… فالتعلیم و التدریس یتطوّر عندنا عن طریق تبادل المعلومات حول التجارب الشخصیه أکثر من قراءه النظریات و الکتب….فتجارب أساتذه مثل حضرتکم فی البحث قد تنتقل إلی الآخرین عن طریق دراساتکم لکن تجاربکم فی التدریس کیف تنتقل؟ و هذه هی المشکله الکبری فی جمیع أقسامنا فلیس جسرٌ بین الأساتذه الشباب و الأساتذه المجرّبین لنقل تجارب التدریس و التعلیم.
  أعتذر للإطاله…دمتم ذخرا لنا و لللغه العربیه

  • سیّد فضل الله میرقادری

   سلام علیکم و رحمه الله… شکرا لک لألطافک الکریمه وعواطفک النبیله و إخلاصک وذوقک الصافی وحسن ظنک بی .
   فی الحقیقه لست علی شیء وکثیرا ما بینی و بین الإخوان مباحثات وهم یتحملون أعبائی دوما .
   علی أمل اللقاء قریبا … أخوک : میرقادری

 6. استاد برگزار جناب میر قادری
  با سلام
  از فارغ التحصیلان مترجمی عربی هستم برخی از اشعار شما که در سایت الأدب درج شده بود را خواندم. زیبا بود
  برایتان پیروزی و موفقیت آرزومندم. و برای گروه عربی دانشگاه شیراز پیشرفت بیشتر
  بنده کازرونی هستم ودر یک مؤسسه رسانه ای فعال در حوزه مقاومت در تهران مشغول هستم.

 7. استاذ الکریم سلام علیکم
  ارجو من الله ان یوفقک اکثر و اکثر لخدمت لغه القرآن و الاسلام
  شکرا لسعیک

 8. سلام استاد. مقاله ناموران فارس در ادب عربی را کجا می‌توان بدست آورد؟

 9. سلام وقت بخیر من علی محمدی خبرنگار روزنامه جام جم هستم جسارتا استاد شماره ای از جنابعالی می خواستم اگر برایتان مقدور هست سپاسگزار می شوم

پاسخی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*