۸ بهمن ۱۳۹۸
خانه / ویراستاری کتاب

ویراستاری کتاب

۱. المنهج فی الکتابه العربیه، دکتر اسحاق رحمانی، شیراز:انتشارات دانشگاه شیراز، ۱۳۸۷.

۲. فقه اللّغه، دکتر محمود شکیب انصاری،اهواز:انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۳۸۹.

۳. ادبیات تطبیقی، دکتر حسام پور، دکتر کیانی، دانشگاه شیراز، ۱۳۸۹.

۴.ترجمه دیوان ابن المعتز ، زهرا کریمی ، شیراز : انتشارات نوژن ،۱۳۹۲.

۵.مجموعه شعر “عشق و جوانی از آغاز تا همیشه” احمد حسین حیدر نیا،اصفهان :انتشارات نقش نگین، ۱۳۹۵ .

۶.مجموعه شعر:”دو جام از عشق” احمد حسین حیدر نیا ،اصفهان:انتشارات نقش نگین، ۱۳۹۵.