۳۰ تیر ۱۳۹۷
خانه / کتب (برگه 2)

کتب

دی‍وان‌ م‍ن‍س‍وب‌ ب‍ه‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌

‏سرشناسه : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌ (ع‌) ، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ -‌۴۰ق. ‏عنوان قراردادی : دی‍وان‌. ف‍ارس‍ی‌ – ع‍رب‍ی‌ ‏عنوان و نام پدیدآور : دی‍وان‌ م‍ن‍س‍وب‌ ب‍ه‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ / ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ م‍ی‍رق‍ادری‌ ‏مشخصات نشر : ش‍ی‍راز: ن‍وی‍د ش‍ی‍راز، ۱۳۸۵. ‏مشخصات ظاهری : ۳۰۲ص. ‏شابک : ۳۵۰۰۰ریال‏‫: ‎۹۶۴-۳۵۸-۳۰۷-۴‬‬‬ ‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا ‏موضوع : ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ — ... بیشتر بخوانید »

“ش‍ع‍ر ت‍ام‍ل‍ی‌” در ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر

"ش‍ع‍ر ت‍ام‍ل‍ی‌" در ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر

‏سرشناسه : م‍ی‍رق‍ادری‌، سیدف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌، ‏‫۱۳۳۷ -‏ ‏عنوان و نام پدیدآور : “ش‍ع‍ر ت‍ام‍ل‍ی‌” در ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ م‍ی‍رق‍ادری‌. ‏مشخصات نشر : ش‍ی‍راز: ن‍وی‍د ش‍ی‍راز‏‫‏‏، ۱۳۸۵. ‏مشخصات ظاهری : ۴۵۱ص. ‏شابک : ‏‫۴۵۰۰۰ریال‬‏‫: ۹۶۴-۳۵۸-۱۹۷-۷‬ ‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا. ‏یادداشت : ‏‫پشت جلد ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎S.F. Mirqaderi. Contemplative poetry in modern Arabic literature‬‭‭. ‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۴۴۳] – ۴۵۱؛ ... بیشتر بخوانید »

اللغه‎العربیّه فی‎المختبر(آزمایشگاه زبان عربی)

اللغه‎العربيّة في‎المختبر(آزمايشگاه زبان عربي)

سرشناسه : م‍ی‍رق‍ادری‌، سیدف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌، ‏‫۱۳۳۷ -‏ ‏عنوان و نام پدیدآور : اللغهال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ال‍م‍خ‍ت‍ب‍ر (آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ م‍ی‍رق‍ادری‌. ‏مشخصات نشر : ش‍ی‍راز: ک‍وش‍ام‍ه‍ر‏‫، ‏‫۱۳۸۰.‬‬ ‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۹۲ ص.‬ ‏شابک : ‏‫۷۵۰۰ ریال‬ ‏‫: ‎۹۶۴-۵۹۵۱-۵۰-X‬‬ ‏یادداشت : ع‍رب‍ی‌. ‏یادداشت : چاپ دوم. ‏یادداشت : واژه‌نامه. ‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۱۹۱ – ۱۹۲؛ همچنین به صورت زیرنویس. ‏موضوع : زبان ... بیشتر بخوانید »

آیت تسمیت در کشف‎الأسرار میبدی

آيت تسميت در كشف‎الأسرار ميبدي

‏سرشناسه : م‍ح‍م‍دب‍ی‍گ‍ی‌، ش‍اه‍رخ‌ ‏عنوان و نام پدیدآور : آی‍ت‌ ت‍س‍م‍ی‍ت‌ در ک‍ش‍ف‌ الاس‍رار و ع‍ده‌ الاب‍رار/ ت‍ال‍ی‍ف‌: ش‍اه‍رخ‌ م‍ح‍م‍دب‍ی‍گ‍ی‌، ف‍ض‍ل‌ ال‍ل‍ه‌ م‍ی‍رق‍ادری‌ ‏مشخصات نشر : ش‍ی‍راز : م‍ل‍ک‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ، ۱۳۸۲. ‏مشخصات ظاهری : [۲۵۴] ص‌ ‏شابک : ‎۹۶۴-۹۳۵۹۳-۵-۴۲۴۰۰۰ ری‍ال‌ : ‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌ ‏یادداشت : ف‍ارس‍ی‌ چ‍ک‍ی‍ده‌ ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ‏یادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Ayat ... بیشتر بخوانید »

نامه‎نگاری به زبان عربی

نامه‎نگاري به زبان عربي

‏سرشناسه : م‍ی‍رق‍ادری‌، سیدف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌، ‏‫۱۳۳۷ -‏ ‏عنوان و نام پدیدآور : ک‍ت‍اب‍ه‌‌ال‍رس‍ائ‍ل‌ ب‍ال‍ل‍غ‍ه‌‌ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ و ف‍ن‌ ال‍ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌: (ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ و خ‍لاص‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌)/ ال‍دک‍ت‍ور س‍ی‍د ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ م‍ی‍رق‍ادری‌. ‏وضعیت ویراست : [ویراست؟]. ‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)‏‫، ۱۳۸۲.‏‬ ‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏‏۲۷۹ص. ‏فروست : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)‏‫؛ ۶۷۶‏‬. زب‍ان‌ ... بیشتر بخوانید »

منظومه‎ی هستی

منظومه‎ي هستي

‏سرشناسه : م‍ی‍رق‍ادری‌، سیدف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌، ‏‫۱۳۳۷ -‏ ‏عنوان و نام پدیدآور : م‍ن‍ظوم‍ه‌ ه‍س‍ت‍ی‌: [ب‍ازن‍وی‍س‍ی‌ و ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ ش‍رح‌ دی‍وان‌ م‍ن‍س‍وب‌ ب‍ه‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌) اث‍ر ق‍اض‍ی‌ م‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌ م‍ی‍ب‍دی‌ ی‍زدی‌]/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ م‍ی‍رق‍ادری‌؛ زی‍رن‍ظر اک‍ب‍ر ای‍ران‍ی‌ و ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍خ‍ت‍ارپ‍ور؛ [ب‍رای‌] س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ی‌ ج‍وان‍ان‌. ‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: اه‍ل‌ ق‍ل‍م‌‏‫، ۱۳۸۱.‬ ‏مشخصات ظاهری : ‏‫ ۱۳۴ص.‬ ‏فروست : ک‍ارن‍ام‍ه‌ دان‍ش‍وران‌ ای‍ران‌ و اس‍لام‌‭۴۴؛‬. ‏شابک ... بیشتر بخوانید »

جایگاه کلام نبوی در ادب عربی

جايگاه كلام نبوي در ادب عربي

‏سرشناسه : م‍ی‍رق‍ادری‌، ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌، – ۱۳۳۷ ‏عنوان و نام پدیدآور : ج‍ای‍گ‍اه‌ ک‍لام‌ ن‍ب‍وی‌ در ادب‌ ع‍رب‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ م‍ی‍رق‍ادری‌ ‏مشخصات نشر : ش‍ی‍راز: ت‍وح‍ی‍دی‌، ۱۳۸۰. ‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۸۷ ‏شابک : ‎۹۶۴-۹۰۱۷۹-۵-x‬۱۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎۹۶۴-۹۰۱۷۹-۵-x‬۱۲۰۰۰ری‍ال‌ ‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌ ‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۸۷ – ۲۸۳؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌ ‏موضوع : ن‍ث‍ر ع‍رب‍ی‌ — ت‍اث‍ی‍ر ح‍دی‍ث‌ ‏موضوع ... بیشتر بخوانید »