19 ژانویه 2022
خانه / کتب / 3- جايگاه كلام نبوي در ادب عربي
3- جايگاه كلام نبوي در ادب عربي
جايگاه كلام نبوي در ادب عربي

3- جايگاه كلام نبوي در ادب عربي

‏سرشناسه : م‍ی‍رق‍ادری‌، ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌، – ۱۳۳۷
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ای‍گ‍اه‌ ک‍لام‌ ن‍ب‍وی‌ در ادب‌ ع‍رب‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ م‍ی‍رق‍ادری‌
‏مشخصات نشر : ش‍ی‍راز: ت‍وح‍ی‍دی‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۸۷
‏شابک : ‎964-90179-5-x‬۱۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-90179-5-x‬۱۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۸۷ – ۲۸۳؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ن‍ث‍ر ع‍رب‍ی‌ — ت‍اث‍ی‍ر ح‍دی‍ث‌
‏موضوع : اح‍ادی‍ث‌ در ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌
‏موضوع : م‍ح‍م‍د(ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ – ۱۱ق‌. — ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار — ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : م‍ح‍م‍د(ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ – ۱۱ق‌. — ن‍ام‍ه‌ه‍ا و پ‍ی‍م‍ان‍ه‍ا — ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : م‍ح‍م‍د(ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ – ۱۱ق‌. در ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌
‏موضوع : ن‍ث‍ر ع‍رب‍ی‌ — ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
‏رده بندی کنگره : PJA۲۳۴۴‭/ح‌۴م‌۹
‏رده بندی دیویی : ۸۹۲/۷۸۶۰۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۷۳۷۷

پاسخی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*