16 می 2021
خانه / مشخصات فردی

مشخصات فردی

مشخصات فردي: متولد (1/1/1337 – اقليد)
شرح مدارك علمي: مكــــان: سال پايان دوره:
ديپلم در رشته‌ي تجربي اقليد 1356
فوق دیپلم تربیت معلم شهید رجایی- شیراز 1360
ليسانس زبان و ادبيات عربي دانشگاه تربيت معلم تهران 1366
فوق ليسانس زبان و ادبيات عربي                     دانشگاه تهران 1370
دكتري زبان و ادبيات عربي دانشگاه تربيت مدرس تهران 1377
استاديار بخش زبان و ادبيات  فارسي وعربي از سال 1377
دانشيار بخش زبان و ادبيات عربي از سال 1385
استاد (پايه 31 ) بخش زبان و ادبيات عربي از سال 1391