16 می 2021
خانه / مقالات

مقالات

مقالات چاپ شده در مجلات

1.      جلوه‎هاي ” تأمل” در آثار ايليا ابوماضي، مجلهي‌ بين‎المللي دانشكده‎ي ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران،‌ دورهي‌38، ش 150، تابستان 1378، صص 328 تا 368.

2.      ابودهبل‎الجمحي و غزل‎هاي كيدي، مجلهي‌ علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، 1379.

3.     « مي زياده»  تبسّمي برچهرهي‌شرق عربي، مجلهي‌ بينالمللي دانشكده‎ي ادبيات دانشگاه تهران، ‌دورهي 45، ش 170، پاييز و زمستان 1381.

4.     بررسي تطبيقي راز و رمز محبوبيت حافظ و ابن فارض مصري، مجلهي‌ فارس‎شناخت، ش 5 ، بهار 1380.

5.     حافظ و شكرايزد، مجله‎ي حافظ‎پژوهي، دفتر ششم، 1382، مركز حافظ‎شناسي.

6.      ويژگي‌هاي عشق در شعر حافظ و ابن فارض مصري، مجله‌ي علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، 1385.

7.     شكوه‌هاي امام علي (ع) در نهج‌البلاغه، مجله‌ي علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز.1385

8.     نگاهي به ترجمه‌ي عربي ديوان لسان الغيب، مجله‌ي فرهنگ فارس. شماره 20 و 21 سال 1384.

9.     توجه به اراده‌ي ملتها در انديشه‌ي اقبال و شابي، مجله‌ي پژوهشهاي ادبي، 1385.

10.  ادبيات صحيفه‌ي سجاديه، مجله‌ي انديشه‌ي ديني دانشگاه شيراز، شماره‌ي 15، 1385.

11.  عشق، وطن و فلسفه هستي در شعر ايليا، با همكاري دكتر دهقانيان، مجلة علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز.1386

12.  اهل بيت در ديوان امام الشافعي، مجلّه‌ انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي، شماره 3، 1385.

13.  جايگاه لسان‌الغيب در ادب عربي، مجله حافظ‌پژوهي، دفتر نهم، 1385هـ.ش.

14.  همگوني و ناهمگوني فخر به فضايل در ديوان خاقاني و متنبي، مجله زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد باهنر، (با همكاري دكتر كرمي و دكتر فرهمند) 1387 شماره 24.

15.  عاشقانه‌هاي سعدي به زبان تازي، مجلّة سعدي‌شناسي، دفتر دهم، 1386.

16.   بررسي تطبيقي افكار و عقايد ابوالعلا و خيّام، با همكاري خانم دكتر اميني، مجلة علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، 1387.

17.  بررسي تطبيقي جلوه‌هاي عشق در شعر اقبال و شابي، مجلة الجمعیة العلمیة للغة العربیة و آدابها  بهار  وتابستان 1387 شماره 9 .(با همکاری دکتر بالانی )

18.  سيماي دنيا درشعر ناصر خسرو و ابوالعلا، با همكاري خانم غلامي، مجله ادبيات تطبيقي دانشگاه كرمان، 1388 شماره 1.

19.  شهيد و جانباز در شعر ابراهيم طوقان، (با همكاري دكتر كياني)،مجله ادبيات پايداري دانشگاه كرمان، 1388، شماره 1، سال اول.

20.  الشابي المهاجر بروحه، مجله اللّغه العربيّه و آدابها، دانشگاه تهران، پرديس قم، 1389 ،شماره 9 دوره سال 5.(با همكاري دكتر كياني).

21.  سيد حميري، دانشنامة جهان اسلام، تهران. 1392 ..

22.  تعهد اجتماعي در شعر معروف الرصافي، مجله فكر و ابداع، قاهره- مصر، 2009 شماره 55 ( با همكاري دكتر كياني)

23.  شاعرية ابن العميد، مجلّه بحوث في اللّغة العربيه و آدابها، دانشگاه اصفهان،  شماره3 ، سال اوّل.(با همكاري دكتر كياني)1389

24.  الومضة الشعريّة و سماتها، مجلة اللّغة العربيّة و آدابها، دانشگاه كوفه، عراق، 1389، شماره 9.

25.  بررسي تطبيقي اساطير در شعر شاملو و ادونيس، با همكاري خانم منصوره غلامي، مجله لسان مبين، 1389، شماره 1 دوره جديد.

26.   بررسي تطبيقي طرح و توقيعه در فارسي و عربي،  با همكاري دكتر كياني، مجله گوهر گويا، 1389، شماره 3، پياپي 15.

27.  ايليا ابوماضي تصويرگر دنياي بي يأس، مجله فكر و ابداع، قاهره، مصر، 2010م، شماره 60.

28.   بن مايه هاي ادبيات مقاومت در قرآن، فصلنامه ادبيات و هنر ديني، 1389، شماره 1.

29.   كرامت نفس در آيينه شعر شهيد علي فوده، مجلّه ادبيات پايداري، دانشگاه كرمان، شماره4، 1390.

30.    نگاهي تازه به نگرش نزار قباني به زن، مجلّه پژوهش نامه زبان و ادبيات عربي، دانشگاه يزد، 1390.(با همکاری مهناز دهقان )

31.    نظریة التلقی فی ضوء الادب المقارن  مجله انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي، دانشگاه تربيت مدرّس، شماره 18، 1390.(با همکاری دکتر کیانی )

32.   بررسي تطبيقي رويارويي با پديده ي استعمار در شعر نسيم شمال و معروف الرصافي، مجلّه بوستان ادب، شماره7،، 1390 ( با همکاری دکتر کیانی ) .

33.   بررسی تطبیقی  شادي و غم در شعر اخوان و ايليا (با همکاری دکتر دهقانیان) ، مجله ی ادبیات تطبیقی، دانشگاه کرمان، 1390، شماره5.

34.   فخريات قدسي ابن عربي. (با همکری دکتر کیانی) ، مجله مطالعات عرفانی، دانشگاه کاشان، 1390، شماره 14.

35.  جلوه های عشق در آثار نزار قبانی،مجله  پژوهشهای نقد ادبی و سبک شناسی ، شماره چهارم ، تابستان 1390 .   (باهمکاری خانم مهناز دهقان)،1390.

36.    شخصیت پردازی در رمان ام سعد غسّان كنفاني و تأثیر آن در بیان درونمایه داستان  . (با همکاری دکتر جمشیدی) ، مجله دانشگاه شهید بهشتی، 1392، شماره 32.

37.  راز ماندگاری سروده های پایداری سمیح القاسم، فصلنامه نقد و ادبیات تطبیقی، دانشگاه رازی، شماره3، (با همکاری دکتر کیانی)1390

38.  عزّالدّین المناصرة شاعر الحبّ و المقاومة، مجله لسان مبین، شماره 5، سال 1390 (با همکاری دکتر کیانی).

39.  بررسی تطبیقی فلسفه زندگی در آثار  سهراب و جبران، مجله لسان مبین 1392، شماره 16 (با همکاری آقای سعیدی)

40.  بررسی تطبیقی دریافت فراتی و صاوی از هفتمین غزل حافظ،مجله     (با همکاری خانم مریم عباسعلی نژاد)1393.

41.  مقایسه ی تطبیقی مقدمات قصائد خاقانی و متنبّی، مجله بوستان ادب، 1392، شماره 15 (با همکاری دکتر ریاحی و آقای وحیدی)

42.  بینامتنی دیوان إبن سهل اندلسی با قرآن کریم، فصل نامه ی ادبیات و هنر دینی، 1392، شماره4.

43.  جايگاه دمستاني و قصيده ” ملحمة الطف ” در شعر عاشورا ، فصلنامه پژوهشي ادبيات شيعه ، 1392 ، شماره 1 ( با همكاري خانم مهناز دهقان )

44.  المواقف التربويه والنزعات الإصلاحية في أدب ابن المقفع ، مجلة العلوم الإنسانية الدولية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، العدد 20 سال 1434 (با همكاري دكتر جمشيدي )

45.  دراسة الآنيمة في شعر بلند الحيدري ، مجلة اللغة العربية و آدابها، سال 10 شماره 2 ، تابستان 1435 (مشترك با خانم فيروز پور )

46.   نقد و بررسي “مناهج النقد الأدبي الحديث : رؤيه إسلامية ” مجله پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،سال چهارم،شماره 4 زمستان 1393 .

47.  بررسی شخصیت پردازی داستانی  -نمایشی زنان در منطق الطیر عطار،مجله بوستان ادب(شعر پژوهی)(مشترک با مهندس احسان زیور عالم) 1394.

48.  علاقة علم البلاغة بعلم النحو، مجلة الباحث ، جامعة الأغواط، الجزائر،العدد الثالث عشر،(مشترک با خانم فاطمه تقی زاده)اوت 2013 م.

49.  تحلیل گفتمان ادبی دعاهای صحیفه سجادیة ، مجلة اللغة و الأدب العربی ، دانشگاه شهید چمران أهواز ، شماره 7 (با همکاری دکتر جمشیدی )1392  

50.  نقد و تحلیل کتاب :”اتجاهات الشعر العربی المعاصر”

51.   السیاسة الداخلیة فی شعر بهار والرصافی، مجلة دراسات الأدب المعاصر، سال ششم ، زمستان 93، شماره 24 (با همکاری دکتر موسی بیات)

52. دراسة مقارنة بین اشعار محمد تقی بهار و معروف الرصافی ،السیاسة الخارجیة ، مجلة میسان للدراسات الآکادمیة ، 2016 م( مشترک با دکتر موسی بیات )

53. بافت وکنشهای گفتاری مناجات امام حسین (ع) در واپسین لحظات عمر، مجله مطالعات ادبی متون اسلامی ، سال اول شماره 1، بهار 1395 (مشترک با خانم مریم اشراق پور)

54. مؤلفه های پایداری در آینه شعر شهید عبد الرحیم محمود، مجله پژوهشهای نقد ادبی و سبک شناسی، دانشگاه شهر کرد، شماره 3 (پیاپی 29) 1396 ( با همکاری داوود نجاتی و عفت مردانی)

55. تجلیات الوطن الإیرانی والمصری وقضایاهما فی شعر نسیم شمال وأحمد محرم ” دراسة مقارنة” ( با همکاری د.موسی عربی و د. تقوایی فر) مجله دراسات الأدب المعاصر ، السنة التاسعة ، صیف 1396 العدد 34 .

56. بررسی تطبیقی شخصیت ” زن پارسا ” ی عطار و ورتا” ی پرده ی نئی از بهرام بیضایی بر اساس نظریه ارسطو ، مجله شعر پژوهی( بوستان ادب) سال نهم شماره چهارم ، زمستان 1396، پیاپی 34( با همکاری مهندس زیور عالم. )

57.

 1. ملامح الحرکة و وظیفتها فی الصور الشعریه لدی عبد العزیز سعود البابطین، مجلة الجمعیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها ، شماره 14 ، ( با همکاری دکتر عربی و آقای خطیبی)
 2. شخصیت وشخصیت پردازی دراماتیک شیخ صنعان بر مبنای مراحل سه گانه سورن ، فصل نامه علمی پژوهشی تئاتر ، شماره 69 ،(با همکاری مهندس زیورعالم و دکتر سروهایی)

 

 

شركت در كنفرانس‎ها و ارائه مقالات علمي

1.     شركت در نخستين همايش مدرسان زبان و ادبيات فارسي و ارايهي مقاله “ضرورت آموزش زبان عربي و بازنگري دروس آن در رشته زبان و ادبيات فارسي”،1379. (چكيده‎ي مقاله چاپ شده است).

2.     شركت در كنگرهي ‌سيره و انديشهي امام علي(ع) و ارايهي مقاله‎ي ” شكوه‎هاي امام علي(ع) در نهج‎البلاغه”. 1379.

3.     ارايه‎ي مقاله در همايش صحيفهي سجاديّه با عنوان: ادبيات صحيفهي سجاديّه، 17/12/82.

4.     ارايه‎ي مقاله در همايش پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي با عنوان: عاشقانه‌هاي مولانا به زبان تازي، 21 اسفند 82. (اصل مقاله چاپ شده است.)

5.     ارايه‎ي مقاله در همايش بينالمللي نقش زبان در گفتگوي تمدن‎ها با عنوان: گفتگوي تمدن‌ها با تنوع و رقابت زبان‎ها يا يكتايي آن‎ها؟، ارديبهشت ماه 1383. (چكيده مقاله چاپ شده است.)

6.      ارائه‌ي مقاله در كنگره‌ي بزرگ فارس‌شناسي با عنوان: عاشقانه‌هاي سعدي به زبان تازي، 1384 (اصل مقاله چاپ شده است).

7.     ارائه‌ي مقاله در همايش خاقاني‌شناسي در دانشگاه اروميه با عنوان: طبع‌آزمايي خاقاني در شعر عربي، 1384 (اصل مقاله چاپ شده است.)

8.     ارائه مقاله در همايش ادبيات تطبيقي همدان، زير عنوان: نيما و نازك الملائكه پيشروان شعر جديد پارسي و تازي، همدان، 1384 (اصل مقاله به عنوان مقاله ممتاز چاپ شده به همراه جايزه و لوح تقدير)

9.     ارائة مقاله در دومين همايش پژوهش‌هاي زبان و ادبيات فارسي با عنوان: اخوان و سياب (از «باغ من» تا «النهر و الموت»، 1384.

10.  ارائه‌ي مقاله در چهارمين همايش ادبيات تطبيقي، دانشگاه تهران، زيرعنوان: نگاهي تازه به جنگ بسوس در شعر امل دنقل ، شهريور 1385هـ.ش.

11.  ارائه مقاله در همايش بين‌المللي هنري نبوي با عنوان : “تنوع عناصر هنري در كلام نبوي” دانشگاه هنر ، اصفهان ،دي‌ماه 1385.

12.  «نقد تطبيقي خمريات رودكي و ابونواس»، همايش بين‌المللي رودكي ، مركز فرهنگ و تمدن ايران‌زمين ، تهران ، شهريور 1385(اصل مقاله چاپ شده است).

13.  «بيان القصّه القصيره الشفهي و كتابه القصص»، سومين همايش گروه‌هاي عربي سراسر كشور، دانشگاه بو علي سينا، 1386.

14.  ارائه مقاله در همايش ملّي تأثير بعثت نبوي بر فرهنگ و تمدن بشري، با عنوان: بعثت، انقلابي جهت دار در شعر عربي، دانشگاه شيراز، اردي‌بهشت 1387.

15.  ارائه مقاله: « مدخلی بر ناموران فارس در عرصه  ادب عربي»، همايش مكتب شيراز، 16 آذر ماه 87، دانشگاه شيراز.

16.   ارائه‌ مقاله «سميح القاسم شاعر مقاومت هزاره‌ها»، همايش ادبيات مقاومت لبنان، دانشگاه گيلان، 1388. ( با همكاري دكتر كياني)

17.  ارائه مقاله «عزّالدين المناصره شاعر الحُبّ و المقاومه»، همايش ادبيات مقاومت لبنان، دانشگاه گيلان، 1388. ( با همكاري دكتر كياني)

18.   ارايه مقاله « تحليل گفتمان ادبي دعاهاي صحيفه سجاديه» ، چهارمين كنگره صحيفه سجاديه، دانشگاه شيراز، 1390.

19.   ارايه مقاله « خوش بيني و بدبيني در غزليات حافظ و علل آن»، پنجمين گردهمايي سراسري انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه يزد، شهريور 1389.

20.  ارائه مقاله «الخوف و الخشیة فی القرآن الکریم» در کنگره ی بین المللی المؤتمر القرآنی الدّولی، فبریه 2012 میلادی، دانشگاه مالایا، کوالالامپو، اندونزی (با همکاری آقای عبدالله دربان)

21.  ارائه مقاله ی «اسباب قلة رغبة الطلّاب فی ایران لمادّة اللغة العربیّة» در کنگره ی مؤتمر العربیّة لغة عالمیّة، بیروت، لبنان، مارس 2012 میلادی.

22.  ارائه مقاله «الدّراسات الصوتیّة فی سورة التغابن» به همایش بین المللی مستقبل اللغة العربیّة، ژانویه 2012 میلادی، دانشگاه شریف هدایة الله، جاکارتا، اندونزی (با همکاری خانم منیژه تیموری)

23.  نگاهي به متون درسي شعر عربي معاصر ، تهران ، پژوهشگاه علوم انساني ، اول آبان 1392

24.  إراءئه مقاله :”جهود قسم اللغة العربية و آدابها بجامعة شيراز في حماية اللغة العربية وآدابها ” سومين كنگره بين المللي اللغة العربية ، إمارات، دبي، 2014م .

25.  ارائه مقاله “بررسی قصیده لامیة الترک میرزای نیریزی” همایش بین المللی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی ، 1396 دانشگاه شیراز ( با اقدام ایثارگرانه خانم د. حانیه ظفر آبادی)

سخنراني‌هاي علمي

1.     شعر و شاعري از ديدگاه قرآن، 1378، تالار آل احمد.

2.      نقد و تحليل مكتب ادبي پارناس، 1378، تالار آل احمد.

3.      بررسي تطبيقي راز و رمز محبوبيت حافظ و ابن فارض مصري، 1379، تالار فردوسي.

4.      جايگاه غزل و غزل‎سرايي در ادبيات عربي، 1380، تالار فردوسي.

5.     اصطلاحات عرفاني، حقيقت يا مجاز؟، 1380، تالار فردوسي.

6.      عشق و تربيت، 1381، تالار فردوسي.

7.     احمد شوقي و نمايش‎نامه، 1381، تالار فردوسي.

8.     هويت صنفي دانشجو، 1382، تالار فردوسي.

9.     از آرمانشهر سپهري تا آتوپياي جبران، 1383، سالن فردوسي.

10.  معماي هستي از هميشه تا هنوز، 1383، تالار فردوسي.

11.  نزار قباني و جمهوري عشق،‌ 1384، سالن 202 دانشكده‌ي علوم.

12.  ابوالقاسم الشابي قرباني قحطي احساس، 1384 سالن فردوسي دانشكده علوم.

13.  عقاد اسطوره‌ساز هزاره‌ها، 1385 سالن 202 دانشكده علوم.

14.  طه حسين مدرسة بلا تلميذ ، 1385 ، تالار فردوسي دانشكده علوم .

15.  قيس بن ملوح ، قسم‌خورده‌ي عاشق ، 1386 ، تالار فردوسي ، دانشكده‌ي علوم.

16.   پديدة تناص در نقد ادبي جديد، 12/9/86، سالن 202 دانشكده علوم.

17.  ابراهيم ناجي پزشك شاعران و شاعر پزشكان، 2/2/87، تالار علامه جعفري.

18.  مناهج الأدب المقارن، 13/8/87، تالار علامه جعفري، دانشگاه شيراز.

17 نظر

 1. السلام عليكم
  أرجو لأستاذنا الفاضل مزيدا من التوفيق والتألق في كافة شؤون حياته

 2. السلام عليکم
  یا آیها الأستاذ الکريم
  أرجو لکم السلامة و الطمأنينة في کلّ حياتکم القيّمة

 3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
  أهديك من قلبي نهر محبة مع بستان من شجر الشوق لوجهكم الكريم
  ولكم شكري وامتناني

  • سیّد فضل الله میرقادری

   سلام علیکم.. شکرا و ألف شکر لألطافک المزیدة و هذا علامة إخلاصک و ضمیرک النقی.

 4. داود شیروانی

  السلام علیکم یا ایها الاستاذی العزیز
  أرجو من الله تعالی لک مزید البرکات و التوفیقات. أطال الله عمرک المفیده

  • سیّد فضل الله میرقادری

   سلام علیکم …شکرا و ألف شکر لألطافک المزیدة وهذا من إخلاصک و ضمیرک الصافی .

 5. سلام عليکم… الدکتور ميرقادري الکريم هذه أول مرة أتشرّف بزيارة موقعکم المؤقر، ليست غالبا لمواقع و مدونات اللغة العربية في إيران تصاميم و قوالب جميلة لکن تصميم قالب موقعکم جميل من حيث ترتيب المواضيع و من حيث الألوان…… أستأذن أن أطرح اقتراحا… أظن مثل هذه المواقع الشخصية للأساتذة الذين لهم تجارب و باع طويل في التدريس و البحث، يمکن أن تشتمل علی جانب هام للحديث عن تجاربکم الخاصّة و لاسيما في التدريس…و لا شکّ أن مثل هذه التجارب قيمة و لاسيما للمدرسين الشباب مثلي و الذين هم في بداية الطريق… فالتعليم و التدريس يتطوّر عندنا عن طريق تبادل المعلومات حول التجارب الشخصية أکثر من قراءة النظريات و الکتب….فتجارب أساتذة مثل حضرتکم في البحث قد تنتقل إلی الآخرين عن طريق دراساتکم لکن تجاربکم في التدريس کيف تنتقل؟ و هذه هي المشکلة الکبری في جميع أقسامنا فليس جسرٌ بين الأساتذة الشباب و الأساتذة المجرّبين لنقل تجارب التدريس و التعليم.
  أعتذر للإطالة…دمتم ذخرا لنا و لللغة العربية

  • سیّد فضل الله میرقادری

   سلام علیکم و رحمة الله… شکرا لک لألطافک الکریمة وعواطفک النبیلة و إخلاصک وذوقک الصافی وحسن ظنک بی .
   فی الحقیقة لست علی شیء وکثیرا ما بینی و بین الإخوان مباحثات وهم یتحملون أعبائی دوما .
   علی أمل اللقاء قریبا … أخوک : میرقادری

 6. استاد برگزار جناب میر قادری
  با سلام
  از فارغ التحصیلان مترجمی عربی هستم برخی از اشعار شما که در سایت الأدب درج شده بود را خواندم. زیبا بود
  برایتان پیروزی و موفقیت آرزومندم. و برای گروه عربی دانشگاه شیراز پیشرفت بیشتر
  بنده کازرونی هستم ودر یک مؤسسه رسانه ای فعال در حوزه مقاومت در تهران مشغول هستم.

 7. استاذ الکریم سلام علیکم
  ارجو من الله ان یوفقک اکثر و اکثر لخدمت لغة القرآن و الاسلام
  شکرا لسعیک

  • سیّد فضل الله میرقادری

   سلام من الله علیکم من بدایة لیلة الدنیا إلی فجر الحیاة المثالیة ….وألف شکر…

 8. معصومه مرادی

  سلام استاد. مقاله ناموران فارس در ادب عربی را کجا می‌توان بدست آورد؟

 9. سلام وقت بخیر من علی محمدی خبرنگار روزنامه جام جم هستم جسارتا استاد شماره ای از جنابعالی می خواستم اگر برایتان مقدور هست سپاسگزار می شوم

پاسخی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*