16 می 2021
خانه / ویراستاری کتاب

ویراستاری کتاب

1. المنهج في الكتابة العربیه، دكتر اسحاق رحماني، شیراز:انتشارات دانشگاه شيراز، 1387.

2. فقه اللّغة، دكتر محمود شكيب انصاري،اهواز:انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، 1389.

3. ادبيات تطبيقي، دكتر حسام پور، دكتر كياني، دانشگاه شيراز، 1389.

4.ترجمه ديوان ابن المعتز ، زهرا كريمي ، شيراز : انتشارات نوژن ،1392.

5.مجموعه شعر “عشق و جوانی از آغاز تا همیشه” احمد حسین حیدر نیا،اصفهان :انتشارات نقش نگین، 1395 .

6.مجموعه شعر:”دو جام از عشق” احمد حسین حیدر نیا ،اصفهان:انتشارات نقش نگین، 1395.