20 ژوئن 2021
خانه / کتب (برگه 3)

کتب

4- منظومه‎ي هستي

منظومه‎ي هستي

‏سرشناسه : م‍ی‍رق‍ادری‌، سیدف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌، ‏‫۱۳۳۷ -‏ ‏عنوان و نام پديدآور : م‍ن‍ظوم‍ه‌ ه‍س‍ت‍ی‌: [ب‍ازن‍وی‍س‍ی‌ و ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ ش‍رح‌ دی‍وان‌ م‍ن‍س‍وب‌ ب‍ه‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌) اث‍ر ق‍اض‍ی‌ م‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌ م‍ی‍ب‍دی‌ ی‍زدی‌]/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ م‍ی‍رق‍ادری‌؛ زی‍رن‍ظر اک‍ب‍ر ای‍ران‍ی‌ و ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍خ‍ت‍ارپ‍ور؛ [ب‍رای‌] س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ی‌ ج‍وان‍ان‌. ‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: اه‍ل‌ ق‍ل‍م‌‏‫، ۱۳۸۱.‬ ‏مشخصات ظاهری : ‏‫ ۱۳۴ص.‬ ‏فروست : ک‍ارن‍ام‍ه‌ دان‍ش‍وران‌ ای‍ران‌ و اس‍لام‌‭۴۴؛‬. ‏شابک ... بیشتر بخوانید »

3- جايگاه كلام نبوي در ادب عربي

جايگاه كلام نبوي در ادب عربي

‏سرشناسه : م‍ی‍رق‍ادری‌، ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌، – ۱۳۳۷ ‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ای‍گ‍اه‌ ک‍لام‌ ن‍ب‍وی‌ در ادب‌ ع‍رب‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ م‍ی‍رق‍ادری‌ ‏مشخصات نشر : ش‍ی‍راز: ت‍وح‍ی‍دی‌، ۱۳۸۰. ‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۸۷ ‏شابک : ‎964-90179-5-x‬۱۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-90179-5-x‬۱۲۰۰۰ری‍ال‌ ‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌ ‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۸۷ – ۲۸۳؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌ ‏موضوع : ن‍ث‍ر ع‍رب‍ی‌ — ت‍اث‍ی‍ر ح‍دی‍ث‌ ‏موضوع ... بیشتر بخوانید »